หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ

 |  Written by ocscncs  |  0

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าใจคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี
 • เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่งที่มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการอื่นที่มีจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่มากพอที่จะดำเนินการจัดอบรมสัมมนาร่วมกันได้ในกระบวนการที่ 3 ตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ฯ พ.ศ. 2553 ข้อ 8
 • สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตร

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

 • จำนวน 50 คน

วัน เวลา สถานที่ฝีกอบรม และการแต่งกาย

 • วันที่ 20 และ 31 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ไม่พักค้าง) การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการ หรือชุดสุภาพ
 • วันที่ 21 – 30 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน (พักค้าง)
  การแต่งกาย และการเตรียมตัว
  • ชุดลำลองสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง โดยควรสวมกางเกง และรองเท้าที่สวมสบาย
  • อุปกรณ์ป้องกันแสงแดด ป้องกันฝน และเสื้อกันหนาว
  • ยาประจำตัว และยากันยุง

ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • ระหว่างวันที่ 20 – 31 สิงหาคม 2561

สถานที่ฝึกอบรม

 • สำนักงาน ก.พ. อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

วิทยาลัยข้าราชการพลเรือน สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

โทร. 0 2547 1781, 0 2547 1802 โทรสาร 0 2547 1783

อีเมล์ nokocsc@gmail.com, miss_airjung@yahoo.com


ปีงบประมาณ: 
2561
วันฝึกอบรม: 
20/08/2018 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
31/08/2018 - 16:30
เริ่มลงทะเบียน: 
19/07/2018 - 14:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
16/08/2018 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
0 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
อบรมข้าราชการใหม่
สถานที่ฝึกอบรม: 
สำนักงาน ก.พ. (นนทบุรี) และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
#
เบอร์ติดต่อ: 
#