การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) รุ่นที่ 24

 |  Written by ocscnw  |  0

การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) รุ่นที่ 24 ปีงบประมาณ 2562

เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร: 

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและกิจกรรมในหลักสูตรได้ที่หน้าเว้บไซต์สำนักงาน ก.พ. ตาม Link ด้านล่าง

https://www.ocsc.go.th/newwave

 

สำหรับผู้ที่มีผลสอบ ICDL อยู่แล้วสามารถตรวจสอบผลการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://icdlasia.psionline.com/

โดยใช้ Username และ Password ที่เคยได้รับในการสอบ

หรือหากเคยเข้าสอบโดยที่สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้เชิญสอบสามารถตรวจสอบได้ที่ http://score.ocsc.go.th/

ตัวอย่างใบสมัครเมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว

ตัวอย่างใบสมัคร

 

 

--------------------------------------------------------

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า (ข้าราชการประเภทอื่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน) จำนวนไม่เกิน 40 คน

เกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

 • เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการประเภทอื่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร 4 มกราคม 2562) โดยได้ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี และไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยมาก่อน
 • ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตั้งแต่อายุยังน้อย มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับ  ดีมาก – ดีเด่น ในรอบการปฏิบัติราชการ 2 รอบที่ผ่านมา
 • มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ) ในระดับที่สื่อสารได้ และมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ
 • มีบุคลิกภาพอันเป็นตัวอย่างที่ดีได้ อาทิ กล้าคิดกล้าริเริ่ม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีแววของการเป็นผู้นำที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นนักปฏิบัติ เป็นผู้เร่งเร้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ชอบแสวงหาความรู้ และประสานสัมพันธ์ได้ดี
 • เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี ตามที่ระบุไว้ในจรรยาข้าราชการ ประมวลจริยธรรม และวินัยข้าราชการ
 • เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร)

ระยะเวลา

 • ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - กรกฏาคม 2562 โดยเป็นการฝึกอบรมแบบไม่ต่อเนื่อง (จำนวน 48 วัน) แบ่งการดำเนินการโครงการ ดังนี้
  • ช่วงที่หนึ่ง ช่วงการรับสมัครและคัดเลือก ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561- 25 กุมภาพันธ์ 2562
  • ช่วงที่สอง ช่วงก่อนการฝีกอบรม ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562
  • ช่วงที่สาม ช่วงการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 11 มิถุนายน 2562 (4 มี.ค. - 10 เม.ย. 62, 25 เม.ย. - 10 พ.ค. 62, 10-11 มิ.ย. 62)
  • ช่วงที่สี่ ช่วงการติดตามประเมินผล ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2562
  • ช่วงที่ห้า ช่วงการรายงานผล ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2562

เวลาเรียน จ.-ศ. เวลา 08.30 - 17.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม

 • สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

วิทยากร  จากสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานภายนอก

 

การประกาศรายชื่อ

 • สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกลาง และอีเมลที่ให้ไว้กับระบบ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

--------------------------------------------------------

ผู้ประสานงาน: คุณพรศิริ หรือคุณเพ็ญศิริ

เบอร์ติดต่อ: 02-547-1780, 02-547-1758

โทรสาร: 02-547-1752

อีเมล์: pornsiri.psed4@gmail.com

 


ปีงบประมาณ: 
2562
วันฝึกอบรม: 
04/03/2019 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
15/07/2019 - 16:30
เริ่มลงทะเบียน: 
15/11/2018 - 07:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
07/01/2019 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
0 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave)
สถานที่ฝึกอบรม: 
สำนักงาน ก.พ และต่างจังหวัด
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
พรศิริ
เบอร์ติดต่อ: 
02-547-1780