การบริหารจัดการข้อมูลบน wiki.ocsc.go.th (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)

 |  Written by ocsc19  |  0

ภาพรวม

wiki.ocsc.go.th เป็นคลังกลางความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานราชการ จัดทำขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด ในรูปแบบวิกิ (Wiki) ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในสำนักงาน ก.พ. ให้ขยายสู่วงกว้างมากขึ้น และเป็นข้อมูลอ้างอิง ที่เชื่อถือได้ ในการปฏิบัติงานราชการ ดังนั้น ศสส. จึงได้จัดฝึกอบรมการบริหารจัดการข้อมูลบน wiki.ocsc.go.th เพื่อให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. และผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลบน wiki.ocsc.go.th สามารถใช้งานและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม  

  • จำนวน 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม

  • จำนวน 24 คน

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม    

  • Microsoft Windows การใช้งานอินเทอร์เน็ต

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. และผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลบน wiki.ocsc.go.th

ประโยชน์ที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • สามารถบริหารจัดการข้อมูลบน wiki.ocsc.go.th ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ฝึกอบรม

  • ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ขั้น 7

กำหนดการฝึกอบรม

หมายเหตุ

  • กรณีมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่กำหนด จะให้สิทธิผู้รับผิดชอบนำข้อมูลองค์ความรู้ของสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม เผยแพร่ใน wiki.ocsc.go.th ก่อน จากนั้นจึงพิจารณาตามลำดับของการสมัคร


ปีงบประมาณ: 
2561
วันฝึกอบรม: 
15/12/2017 - 09:00
วันสิ้นสุดการอบรม: 
15/12/2017 - 16:00
เริ่มลงทะเบียน: 
06/12/2017 - 07:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
14/12/2017 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
24 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานที่ฝึกอบรม: 
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ขั้น 7
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
คุณพิมลพรรณ
เบอร์ติดต่อ: 
6779