การบริหารกำลังคนคุณภาพ (HR 201)

 |  Written by ocsc20  |  0

ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • การวางแผนกำลังคนคุณภาพ
 • การสรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพ
 • การพัฒนากำลังคนคุณภาพ
 • การติดตามประเมินผล
 • การบริหารจัดการ ฯ

สิ่งที่จะได้รับจากหมวดวิชานี้

 • เข้าใจแนวคิดการเตรียมและการบริหารกำลังคนคุณภาพ  
 • มีแนวทางในการดำเนินการระบบการบริหารกำลังคนคุณภาพในส่วนราชการ

หมวดวิชานี้สำหรับ: นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • ปัจจุบัน/คาดว่าจะได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนคุณภาพ อาทิ การวางแผนกำลังคนคุณภาพผ่านกลไกการจัดสรรทุนรัฐบาล การจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์ เป็นต้น
 • ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นยินยอมร่วมกิจกรรมติดตามประเมินผล
 • สามารถเข้ารับการอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหมวดวิชานี้ ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ.

ประกาศผลการรับสมัคร


ปีงบประมาณ: 
2560
วันฝึกอบรม: 
10/01/2017 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
12/01/2017 - 16:00
เริ่มลงทะเบียน: 
08/11/2016 - 06:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
27/12/2016 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
35 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานที่ฝึกอบรม: 
ห้อง 3110 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
กลุ่มพัฒนานักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ: 
02 547 1802 หรือ 02 547 1772