การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (D 201)

 |  Written by ocsc20  |  0

ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

  • IDP คืออะไร  จำเป็นอย่างไรต่อการพัฒนาคนในองค์กร 
  • แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำ IDP  อาทิ การประเมินเพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนา การเลือกวิธีการพัฒนา การประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้รับจากการพัฒนา
  • การจัดทำแบบฟอร์ม IDP

สิ่งที่จะได้รับจากหมวดวิชานี้

  • เข้าใจแนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดทำแผนพัฒนรายบุคคล
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิเคราะห์หาแนวทางการนำแผนพัฒนารายบุคคลไปใช้ในส่วนราชการ
  • ทดลองออกแบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล

หมวดวิชานี้สำหรับ : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ดำรงตำแหน่งนี้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

  • ปัจจุบันรับผิดชอบงานด้าน HRD
  • สามารถเข้ารับการอบรมได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม
  • ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นยินยอมร่วมกิจกรรมติดตามประเมินผล
  • ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหมวดวิชานี้ ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ.

ประกาศผลการรับสมัคร


ปีงบประมาณ: 
2560
วันฝึกอบรม: 
23/01/2017 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
25/01/2017 - 16:30
เริ่มลงทะเบียน: 
08/11/2016 - 06:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
27/12/2016 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
35 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานที่ฝึกอบรม: 
ห้อง 3410 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
กลุ่มพัฒนานักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ: 
02 547 1802 หรือ 02 547 1772