อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
แพทยสภา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2554