ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร์)

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร์)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2532