วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2532