ขอเลื่อนการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ