การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) รุ่นที่ 24

 |  Written by regadmin  |  0

การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) รุ่นที่ 24 ปีงบประมาณ 2562

เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร: 

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและกิจกรรมในหลักสูตรได้ที่หน้าเว้บไซต์สำนักงาน ก.พ. ตาม Link ด้านล่าง

https://www.ocsc.go.th/newwave

 

ตัวอย่างใบสมัครเมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว

ตัวอย่างใบสมัคร

--------------------------------------------------------

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า (ข้าราชการประเภทอื่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน) จำนวนไม่เกิน 40 คน

เกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

 • เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการประเภทอื่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร 4 มกราคม 2562) โดยได้ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี และไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยมาก่อน
 • ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตั้งแต่อายุยังน้อย มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับ  ดีมาก – ดีเด่น ในรอบการปฏิบัติราชการ 2 รอบที่ผ่านมา
 • มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ) ในระดับที่สื่อสารได้ และมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ
 • มีบุคลิกภาพอันเป็นตัวอย่างที่ดีได้ อาทิ กล้าคิดกล้าริเริ่ม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีแววของการเป็นผู้นำที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นนักปฏิบัติ เป็นผู้เร่งเร้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ชอบแสวงหาความรู้ และประสานสัมพันธ์ได้ดี
 • เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี ตามที่ระบุไว้ในจรรยาข้าราชการ ประมวลจริยธรรม และวินัยข้าราชการ
 • เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร)

ระยะเวลา

 • ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - กรกฏาคม 2562 โดยเป็นการฝึกอบรมแบบไม่ต่อเนื่อง (จำนวน 48 วัน) แบ่งการดำเนินการโครงการ ดังนี้
  • ช่วงที่หนึ่ง ช่วงการรับสมัครและคัดเลือก ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561- 25 กุมภาพันธ์ 2562
  • ช่วงที่สอง ช่วงก่อนการฝีกอบรม ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562
  • ช่วงที่สาม ช่วงการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 11 มิถุนายน 2562
  • ช่วงที่สี่ ช่วงการติดตามประเมินผล ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2562
  • ช่วงที่ห้า ช่วงการรายงานผล ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2562

สถานที่จัดฝึกอบรม

 • สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

วิทยากร  จากสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานภายนอก

 

การประกาศรายชื่อ

 • สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกลาง และอีเมลที่ให้ไว้กับระบบ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

--------------------------------------------------------

ผู้ประสานงาน: คุณพรศิริ หรือคุณเพ็ญศิริ

เบอร์ติดต่อ: 02-547-1780, 02-547-1758

โทรสาร: 02-547-1752

อีเมล์: pornsiri.psed4@gmail.com