งานวันข้าราชการพลเรือน 2561

ด้วยคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน มีมติให้จัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 1 ถึง 2 เมษายน 2561

เพื่อให้การจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความกรุณาผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นในแต่ละหน่วยงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกิจกรรมดังกล่าว

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกลาง
2. เข้าเมนู รายการหลักสูตร
3. คลิกลิงค์ สมัคร ที่ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562
4. ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน เลือกกิจกรรมที่ท่านประสงค์จะเข้าร่วม
5. กดปุ่ม Submit เพื่อบันทึกข้อมูล

กำหนดการวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 (Download : PDF File)

-----------

  • งานวันที่ 1 เมษายน 2561
    • อนุญาตให้มีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 1 ท่าน เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด

 

  • งานวันที่ 2 เมษายน 2561
    • อนุญาตให้มีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 2 ท่าน
    • เนื่องจากเป็นการเข้าพื้นที่หวงห้าม จึงขอความร่วมมือข้าราชการดีเด่นและผู้ติดตามโปรดเข้าทำเนียบรัฐบาลทางประตู 5 (ตรงข้ามกับประตูกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน)
    • ทำเนียบรัฐบาลมีความเข้มงวดในเรื่องการรักษาความปลอดภัย คณะผู้จัดงานฯ จึงมีความจำเป็นจะต้องขอรายละเอียดผู้ติดตาม โปรดให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในการเข้าสถานที่ดังกล่าว

 รายชื่อข้าราชการดีเด่นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

กำลังแสดงผู้ลงทะเบียน 1 - 586 จากทั้งหมด 586 ราย
ลำดับที่ในใบรายชื่อ / ชื่อ-สกุล
ลำดับที่ 1 / นายนพดล กองสุข / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ลำดับที่ 2 / นายสมเจตน์ ทับมา / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ลำดับที่ 3 / นางวันเพ็ญ อัพตัน / กรมประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ 4 / นางสาวเกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์ / กรมประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ 5 / นายชนะเดช ทัพประพันธ์ / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ลำดับที่ 6 / นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ลำดับที่ 7 / นางสาวภคนันท์ ศิลาอาสน์ / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ลำดับที่ 8 / นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ลำดับที่ 9 / นางสาววิรยา ตันติวงศ์ / สำนักงบประมาณ
ลำดับที่ 10 / นางสาวพรบำรุง ทรัพย์พงษ์ / สำนักงบประมาณ
ลำดับที่ 11 / นายชัยยะ นิลไชย / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ลำดับที่ 12 / นายทวีศักดิ์ มีญาณเยี่ยม / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลำดับที่ 13 / นางจำเนียร สีติภูตะ / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลำดับที่ 14 / นางสาวสุภาพร แสงดาว / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ลำดับที่ 16 / นายอนุสรณ์ จิรพิทักษ์ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ลำดับที่ 17 / นางสาวเมตตา ราศรีจันทร์ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
ลำดับที่ 18 / นายสมพงษ์ เสาร์ทอง / เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ลำดับที่ 19 / นางปัทมาวดี พิชชาโชติ / สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ลำดับที่ 20 / นางชไมพร พูลด้วง / สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ลำดับที่ 21 / นางอมรา จริตพจน์ / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ลำดับที่ 22 / นางสาววันทนา ทาตาล / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ลำดับที่ 23 / นายปริญญา ปรีดียานนท์ / สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 24 / นางจิรพรรณ จั่นจุ้ย / กรมธนารักษ์
ลำดับที่ 26 / นางนิโลบล แวววับศรี / กรมบัญชีกลาง
ลำดับที่ 27 / นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ / กรมบัญชีกลาง
ลำดับที่ 28 / นางสาวสรญา ตั้งจิตวิริยานนท์ / กรมศุลกากร
ลำดับที่ 29 / นางสาวภัทริยา กุลชล / กรมศุลกากร
ลำดับที่ 30 / นายพงษ์ธร จ่าแสน / กรมศุลกากร
ลำดับที่ 31 / นายภุชงค์ ธงสอาด / กรมสรรพสามิต
ลำดับที่ 32 / นายคุณากร เติมเวชศยานนท์ / กรมสรรพสามิต
ลำดับที่ 33 / นางวรางคณา สุวรรณรัตน์ / กรมสรรพสามิต
ลำดับที่ 34 / นายยศวัฒน์ วัฒนปรีชานันท์ / กรมสรรพากร
ลำดับที่ 35 / นางสุดาทิพย์ แพรศรี / กรมสรรพากร
ลำดับที่ 36 / นางใจแก้ว เหลือล้ำ / กรมสรรพากร
ลำดับที่ 37 / นางมาลา คำมาลา / กรมสรรพากร
ลำดับที่ 38 / นางสาวสุนิดา สุสันทัด / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ลำดับที่ 39 / นางสาวพนิดา ร้อยดวง / สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ลำดับที่ 40 / นายพหล เก้าเอี้ยน / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ลำดับที่ 41 / นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ / สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ลำดับที่ 42 / นายเสถียร โคตรคันทา / สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ลำดับที่ 43 / นายกรณ์กิจจ์ ศิริวิสูตร / กรมการกงสุล
ลำดับที่ 44 / นายเกษมสันต์ ทองศิริ / กรมพิธีการทูต
ลำดับที่ 45 / นายเกริกภูมิ จิตรานุเคราะห์ / กรมยุโรป
ลำดับที่ 46 / นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ / กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ลำดับที่ 47 / นางสาวปริม มาศรีนวล / กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ลำดับที่ 48 / นายฤาชัย จันทรสมบัติ / กรมสารนิเทศ
ลำดับที่ 49 / นางสาวพรสิริ สุปัญญา / กรมองค์การระหว่างประเทศ
ลำดับที่ 50 / นายจีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ / กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
ลำดับที่ 51 / นางสาวจักรสุดา จักกะพาก / กรมอาเซียน
ลำดับที่ 53 / นายทวีโชติ ตติยเพิ่มพูน / กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ลำดับที่ 54 / นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม / กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ 55 / นายบุญสรรค์ ประเสริฐกุลชัย / สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ลำดับที่ 56 / ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ / กรมพลศึกษา
ลำดับที่ 57 / นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ / สถาบันการพลศึกษา
ลำดับที่ 58 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา วงศ์วิรัติ / สถาบันการพลศึกษา
ลำดับที่ 60 / นางยินดี จันทร์สุวรรณ์ / สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลำดับที่ 61 / นายเหรียญชัย ทองดี / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ลำดับที่ 62 / นายสุธี ประคำ / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ลำดับที่ 63 / นายชยกร วิทยาเวช / กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ลำดับที่ 64 / นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว / กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ลำดับที่ 65 / นางพรทิพย์ ไพชำนาญ / กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ลำดับที่ 66 / นางดารารัตน์ สุเทศ / กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ลำดับที่ 69 / นายสุทธิรักษ์ ปานาวงค์ / กรมกิจการผู้สูงอายุ
ลำดับที่ 70 / นางลลิตา สีพนมวัน / สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 71 / นางสาวมัณยาภา เนียมประเสริฐ / สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 72 / นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี / กรมชลประทาน
ลำดับที่ 73 / นายองอาจ แสนอุบล / กรมชลประทาน
ลำดับที่ 74 / นายบุณยฤทธิ์ หน่อทองแดง / กรมชลประทาน
ลำดับที่ 75 / นายศรีสกูล คงเนียม / กรมชลประทาน
ลำดับที่ 76 / นางไพรินทร์ เอี่ยมละออ / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลำดับที่ 77 / นางหวานใจ สาแก่งทราย / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลำดับที่ 78 / นายสุภาพ แก้วละเอียด / กรมประมง
ลำดับที่ 79 / นายชูศักดิ์ จงงาม / กรมประมง
ลำดับที่ 80 / นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล / กรมปศุสัตว์
ลำดับที่ 81 / นางนิสาชล ศรีอ่อน / กรมปศุสัตว์
ลำดับที่ 82 / นางวราภรณ์ ภูศรี / กรมปศุสัตว์
ลำดับที่ 83 / นายสถาพร ใจอารีย์ / กรมพัฒนาที่ดิน
ลำดับที่ 84 / นายวิษณุ พิมบำรุง / กรมพัฒนาที่ดิน
ลำดับที่ 85 / นายยุทธนา เครือหาญชาญพงค์ / กรมวิชาการเกษตร
ลำดับที่ 86 / นายลมัย ฤทธิ์บำรุง / กรมวิชาการเกษตร
ลำดับที่ 87 / นางสาวรวีบงกช ชญาวรณรงค์ / กรมส่งเสริมการเกษตร
ลำดับที่ 88 / นางสาวมาลินี หนูงาม / กรมส่งเสริมการเกษตร
ลำดับที่ 89 / นายสิทธิพร ปานใจ / กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 90 / นางเนาวรัตน์ เอื้ออารักษ์พงศ์ / กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 91 / นางจรัสศรี อมราภิบาล / กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 92 / นางสาวอธิฏา ปิยนิธิภัทร / สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ลำดับที่ 93 / นางสาวศิริขวัญ พรรษวุฒิ / สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ลำดับที่ 94 / นางสาวปนัดดา ประมวลทรัพย์ / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ลำดับที่ 95 / นายนิกร แสงเกตุ / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ลำดับที่ 96 / นางสว่างจิตร สารภักดี / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ลำดับที่ 97 / นายรณชัย ช่างศรี / กรมการข้าว
ลำดับที่ 98 / นายวิชัย เร่งมีศรีสุข / กรมการข้าว
ลำดับที่ 99 / นายสุบรรณ โสภา / กรมหม่อนไหม
ลำดับที่ 100 / นายสุพจน์ บรรเทา / กรมหม่อนไหม
ลำดับที่ 101 / นายสิทธิชัย ธรรมรักษ์ / กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ลำดับที่ 102 / ร้อยโท บัญชา พาลี / กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ลำดับที่ 103 / นายวิโรจน์ หาญสำฤทธิ์ผล / สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ลำดับที่ 104 / นายไรวินทร์ จงพีร์เพียง / สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ลำดับที่ 105 / นางพรทิพย์ กลิ่นผกา / กรมการขนส่งทางบก
ลำดับที่ 106 / นางสาวเบญจมาส อุตตะโมท / กรมการขนส่งทางบก
ลำดับที่ 107 / นายพิศิษฐ์ ธุดี / กรมเจ้าท่า
ลำดับที่ 108 / นายวัชรพัฒน์ นาคจีนวงศ์ / กรมเจ้าท่า
ลำดับที่ 109 / นายกรกช พระสว่าง / กรมท่าอากาศยาน
ลำดับที่ 111 / นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ / กรมทางหลวง
ลำดับที่ 112 / นายธันวิน สวัสดิศานต์ / กรมทางหลวง
ลำดับที่ 113 / นายอดุลย์ เอี่ยมผึ้ง / กรมทางหลวง
ลำดับที่ 114 / นายสามารถ เพิ่มตระกูล / กรมทางหลวงชนบท
ลำดับที่ 115 / นายทรงศักดิ์ แจ่มปัญญา / กรมทางหลวงชนบท
ลำดับที่ 116 / นางชุตินธร มั่นคง / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ลำดับที่ 117 / นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ / สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ลำดับที่ 118 / นายอภิชาติ ขุนจันทร์ / และสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ 119 / นายยุทธชัย สาระไทย / กรมควบคุมมลพิษ
ลำดับที่ 120 / นายจิระพัฒน์ เทียมจันทร์ / กรมควบคุมมลพิษ
ลำดับที่ 121 / นายรักชาติ สุขสำราญ / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลำดับที่ 122 / นายธีรัตม์ ธีระวุฒิพันธุ์ / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลำดับที่ 123 / นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร / กรมทรัพยากรธรณี
ลำดับที่ 124 / นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม / กรมทรัพยากรธรณี
ลำดับที่ 125 / นางสาวปัตตาพร จำปาทอง / กรมทรัพยากรน้ำ
ลำดับที่ 126 / นายธีระศักดิ์ กล่อมสาร / กรมทรัพยากรน้ำ
ลำดับที่ 127 / นางดวงพร จั่นหยง / กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ลำดับที่ 129 / นางสาวรุ่งอรุณ ญาติบรรทุง / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ 130 / นางภัสสร โล่ห์จินดา / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ 131 / นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ลำดับที่ 132 / นายบัณฑิต ฉิมชาติ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ลำดับที่ 133 / นายสมศักดิ์ อารี / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ลำดับที่ 134 / นางสุวรรณา อ่ำเผือก / กรมป่าไม้
ลำดับที่ 135 / นายมานะ ศรีวิชัย / กรมป่าไม้
ลำดับที่ 136 / นายบุญเสริม พรมเสนะ / กรมป่าไม้
ลำดับที่ 137 / นางสาวขวัญจิต จินดานุรักษ์ / สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ลำดับที่ 138 / นายนเรศ จันทนา / กรมอุตุนิยมวิทยา
ลำดับที่ 139 / นายภูมิพัฒน์ ฟองคำ / กรมอุตุนิยมวิทยา
ลำดับที่ 140 / นางสาวนภัสสร หอมวงศ์ / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ลำดับที่ 141 / นางนิรันดร รอดย้อย / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ลำดับที่ 142 / นางสาววรรณศิริ พัวศิริ / สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ลำดับที่ 143 / นายฉัตรชัย คุณโลหิต / สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ลำดับที่ 144 / นายปรศักดิ์ งามสมภาค / กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ลำดับที่ 145 / นางสาวเกษดา สุทธิอัมพร / กรมธุรกิจพลังงาน
ลำดับที่ 146 / นายณรงค์ ภู่อยู่ / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ลำดับที่ 147 / นางเต็มดวง จินดาภคกุล / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ลำดับที่ 148 / นางสาวภาวิณี โกษา / สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ลำดับที่ 149 / นางสาวจาริณีย์ เพชรเล็ก / สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ลำดับที่ 150 / นายสมพร เปล่งปลั่ง / สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ลำดับที่ 151 / นางปัณณพร ยุติธรรมคุณา / กรมการค้าต่างประเทศ
ลำดับที่ 152 / นางวรรณิศา ยังน้อย / กรมการค้าต่างประเทศ
ลำดับที่ 153 / นายเทพภิญโญ โคตรนนท์ / กรมการค้าภายใน
ลำดับที่ 154 / นายเอกรัฐ เหมือนแย้ม / กรมการค้าภายใน
ลำดับที่ 155 / นายบัณฑิต แก้วงอก / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ลำดับที่ 156 / นางสาวณฤดี แถวอุทุม / กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ลำดับที่ 157 / นางสาวบงกชมาศ หงษ์ทอง / กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ลำดับที่ 158 / นางรุจิรา พฤกษผา / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ลำดับที่ 159 / นายปฏิวัติ เชื้อสิงห์ / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ลำดับที่ 160 / นายชัพพล โรจนเสน / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ลำดับที่ 161 / นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ลำดับที่ 162 / นางสาวชนิดา อินปา / สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ลำดับที่ 163 / นางละเอียด โรจนประทีป / สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลำดับที่ 164 / นายไพรัตน์ ทรัพย์อนันต์ / สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลำดับที่ 165 / นายสันทัศน์ รันดาเว / กรมการปกครอง
ลำดับที่ 166 / นายสิรภพ นิยมเดช / กรมการปกครอง
ลำดับที่ 167 / นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ / กรมการพัฒนาชุมชน
ลำดับที่ 168 / นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย / กรมการพัฒนาชุมชน
ลำดับที่ 169 / นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง / กรมที่ดิน
ลำดับที่ 170 / นายณัฎฐ์ฑิพัฒณ์ กุลเพิ่มทวีรัชต์ / กรมที่ดิน
ลำดับที่ 171 / ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม / กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับที่ 172 / นายอภิสิทธิ์ นาคะเสถียร / กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับที่ 173 / นายธีระเนตร อัญชัญบุตร / กรมโยธาธิการและผังเมือง
ลำดับที่ 174 / นางสาวสุภสิริ กุลวิทิต / กรมโยธาธิการและผังเมือง
ลำดับที่ 175 / นางสาวพจน์ภัทรา ภุชงคกุล / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ลำดับที่ 176 / นางจิระพันธ์ บุญพระธรรม / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ลำดับที่ 177 / นางสาวพรภัทรา ตันตยานนท์ / สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ลำดับที่ 178 / นายพงษ์ธวัช แดงสมบูรณ์ / สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ลำดับที่ 179 / นางสาวภรรคพร เล็กขาว / กรมคุมประพฤติ
ลำดับที่ 180 / นางรุ่งนภา สำอางค์ / กรมคุมประพฤติ
ลำดับที่ 181 / นางศกุลตรา จันรุณ / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ลำดับที่ 182 / นางสุกัญญา บุษยนาวิน / กรมบังคับคดี
ลำดับที่ 183 / นางวาณี ภูววีรานินทร์ / กรมบังคับคดี
ลำดับที่ 184 / ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เอี่ยมเหล็ก / กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ลำดับที่ 185 / นายนิรุจน์ รื่นรมย์ / กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ลำดับที่ 186 / นางบุษบา ศักรางกูร / กรมราชทัณฑ์
ลำดับที่ 187 / นายชูศักดิ์ โต๊ะถม / กรมราชทัณฑ์
ลำดับที่ 188 / นางพิชญณันท์ อินทร์จันทร์ / กรมราชทัณฑ์
ลำดับที่ 189 / นายธนกรณ์ ทนุธรรมพิทักษ์ / กรมราชทัณฑ์
ลำดับที่ 190 / นางสาวอรุณศรี วิชชาวุธ / กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ลำดับที่ 191 / พันตำรวจโท บรรจบ อยู่ยืนยง / กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ลำดับที่ 192 / นายชาตรี จันทร์เพ็ญ / สำนักงานกิจการยุติธรรม
ลำดับที่ 193 / นางสาวโสภา วงศ์สกุลชื่น / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ 194 / นางสมจิตต์ เรือนศรี / สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
ลำดับที่ 195 / นางสาวขวัญกมล ศรีชัยวรรณ / และปราบปรามยาเสพติด
ลำดับที่ 196 / นางสาวชิยา ศิริรักษ์ / สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
ลำดับที่ 197 / นางวิจิตรา จำนรรจ์สิริ / และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ลำดับที่ 198 / นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลำดับที่ 199 / นางสาวสมาพร สว่างศรี / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลำดับที่ 200 / นายจำนงค์ ทรงเคารพ / กรมการจัดหางาน
ลำดับที่ 201 / ว่าที่ร้อยตรี ภูริพงษ์ วารีศรี / กรมการจัดหางาน
ลำดับที่ 202 / นายทวีป เกิดต่อพันธ์ / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ 203 / นายนคร มีธรรม / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ 204 / พันจ่าตรี พิระ โชคบุญเจริญ / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ลำดับที่ 205 / นายเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ลำดับที่ 206 / นายอรรถกร มณีจันทร์ / สำนักงานประกันสังคม
ลำดับที่ 207 / นางสารภี นราพันธ์ / สำนักงานประกันสังคม
ลำดับที่ 208 / นางทัศนีย์ แสงศักดิ์ศรี / สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ลำดับที่ 209 / นางสาวพัชราพร ช่วยทอง / กรมการศาสนา
ลำดับที่ 210 / นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์ / กรมศิลปากร
ลำดับที่ 211 / นายก่อเกียรติ ทองผุด / กรมศิลปากร
ลำดับที่ 212 / นายประชา สอาด / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ลำดับที่ 214 / นางธิติพร จินดาหลวง / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ลำดับที่ 215 / นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทย / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่ 216 / นายก่อพงศ์ หงษ์ศรี / กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลำดับที่ 217 / นางสาวพนารัตน์ มอญใต้ / กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลำดับที่ 218 / นายไชยยศ สุนทราภา / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ลำดับที่ 219 / นางจันทรา ด่านคงรักษ์ / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ 220 / นางฉวีวรรณ สุภาษี / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ 221 / นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ 222 / นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลำดับที่ 223 / นายพิศณุ ศรีพล / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลำดับที่ 224 / นางสาววิภาพร เรืองประทีป / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลำดับที่ 225 / นางปัญญาวันทน์ ขำขันทอง / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลำดับที่ 226 / นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ / สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ลำดับที่ 227 / นางสาวเกษวรางค์ ญาณนาคะวัฒน์ / สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ลำดับที่ 228 / นางสาวตวงดาว ศิลาอาศน์ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ลำดับที่ 229 / นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ลำดับที่ 230 / นางสาวเบญจาภา มุสิกะสินธุ์ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ลำดับที่ 231 / นางสาวสมนึก พรมแดง / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลำดับที่ 232 / นางวารี นิยมธรรม / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลำดับที่ 233 / นายเสนาะ สุสัณกุลธร / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลำดับที่ 234 / รองศาสตราจารย์ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลำดับที่ 235 / นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลำดับที่ 236 / รองศาสตราจารย์อาทิตย์ พวงมะลิ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับที่ 237 / นายสมาน เสาร์แก้ว / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับที่ 238 / นางสาวกาญจนา ทองเต็ม / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ 239 / นายถนอม ราชแสง / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ 241 / นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ / มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลำดับที่ 242 / นางวรรณี กาญจนวงศ์ / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ลำดับที่ 243 / รองศาสตราจารย์สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลำดับที่ 245 / นางสาวปราณี ทองใส / มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับที่ 246 / นางสาวรำพึง แจ้งคล้อย / มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับที่ 247 / รองศาสตราจารย์วรรณา กาญจนมยูร / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลำดับที่ 248 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ ศรีสะอาด / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลำดับที่ 249 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ สุวรรณรักษ์ / มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลำดับที่ 251 / นายธนพล นวลแก้ว / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลำดับที่ 252 / นางวาสนา เพ็ชรวงศ์ / มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ลำดับที่ 253 / นางสาวรสิกา อังกูร / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลำดับที่ 254 / นายสรศักดิ์ เฉลิมลักษณ์ / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลำดับที่ 255 / รองศาสตราจารย์ทรงชม จุลาสัย / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ลำดับที่ 256 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ลำดับที่ 257 / รองศาสตราจารย์พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลำดับที่ 258 / นางสาวแสงดาว เทียมทัน / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ลำดับที่ 259 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 260 / นางลัพธวรรณ วงศ์บุญ / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 262 / นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร / มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ลำดับที่ 263 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ ชูทัน / มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับที่ 264 / นางสาวจำลอง รอดแก้ว / มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลำดับที่ 265 / นายสมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช / มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ลำดับที่ 266 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวนสกุณี / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลำดับที่ 267 / นายวิชัย สีแก้ว / มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ลำดับที่ 268 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลำดับที่ 269 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลำดับที่ 270 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 272 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราณี จุโฑปะมา / มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ลำดับที่ 273 / รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลำดับที่ 274 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร เทพวงษ์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 275 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช / มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ลำดับที่ 276 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา พานิช / มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ลำดับที่ 277 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญ ท้าวเงิน / มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 279 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรัช อารีราษฎร์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลำดับที่ 280 / นายเกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ / มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 281 / รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก / มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ลำดับที่ 282 / นายวีระชัย รินดวงดี / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลำดับที่ 283 / รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา / มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ลำดับที่ 284 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ธนานันต์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลำดับที่ 285 / นายฐากร เจริญรัมย์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลำดับที่ 287 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกมล ไพศาล / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ลำดับที่ 288 / นายบำรุง ช่วยฤกษ์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 289 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ไสยโสภณ / มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ลำดับที่ 290 / นางสาวธาราพร ไชยศรี / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ลำดับที่ 291 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงสมร กิจโกศล / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ลำดับที่ 292 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา มิ่งฉาย / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 293 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ บุรีเลิศ / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลำดับที่ 294 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ลำดับที่ 295 / นายบัว เกตุศิริ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ลำดับที่ 296 / นางสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลำดับที่ 297 / นางสาวมงคล สมบัติชัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลำดับที่ 298 / นายปริญญา มากลิ่น / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลำดับที่ 299 / นายสายชล รุ่งโรจน์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลำดับที่ 300 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ คีรีรัตน์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลำดับที่ 301 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลำดับที่ 302 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรโพยม วรเชฐวราวัตร์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลำดับที่ 303 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลินันท์ บุญมี / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ลำดับที่ 304 / นางประนอม สุขเกื้อ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ลำดับที่ 305 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ลำดับที่ 306 / รองศาสตราจารย์เริงนภรณ์ โม้พวง / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลำดับที่ 307 / นายสิงห์คาน แสนยากุล / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลำดับที่ 308 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์โฆษิต ศรีภูธร / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ลำดับที่ 309 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ลำดับที่ 310 / รองศาสตราจารย์เสถียร ธัญญศรีรัตน์ / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ลำดับที่ 311 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน / มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 312 / นางสาวครองสิน มิตะทัง / สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ลำดับที่ 313 / นายพงศธร พอกเพิ่มดี / สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับที่ 314 / นางนฤมล เอนกวิทย์ / สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับที่ 315 / นางดำหริ คิดอ่าน / สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับที่ 316 / นายมานัส โพธาภรณ์ / กรมการแพทย์
ลำดับที่ 317 / นายปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ / กรมการแพทย์
ลำดับที่ 318 / นางปรียากร ลังกา / กรมการแพทย์
ลำดับที่ 319 / นางสุภาพร รื่นกาญจนถาวร / กรมการแพทย์
ลำดับที่ 320 / นายสุวิช ธรรมปาโล / กรมควบคุมโรค
ลำดับที่ 321 / นางมณี สุขประเสริฐ / กรมควบคุมโรค
ลำดับที่ 322 / นายชาญชัย จันทร์สายทอง / กรมควบคุมโรค
ลำดับที่ 323 / นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ / กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ลำดับที่ 324 / นางอรพิณ ทนันขัติ / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลำดับที่ 325 / นางสุดชฎา ศรประสิทธิ์ / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลำดับที่ 326 / นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์ / กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลำดับที่ 327 / นางดวงนภา ปัทมากร / กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลำดับที่ 328 / นางสุวรรณี เรืองเดช / กรมสุขภาพจิต
ลำดับที่ 329 / นางสาวชนิกรรดา ไทยสังคม / กรมสุขภาพจิต
ลำดับที่ 330 / นางละออจิต บุญประสพวิทยา / กรมสุขภาพจิต
ลำดับที่ 331 / นางสาวพวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ / กรมอนามัย
ลำดับที่ 332 / นายนิพนธ์ ฮาวกองแก้ว / กรมอนามัย
ลำดับที่ 333 / นางธารกมล จันทร์ประภาพ / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ลำดับที่ 334 / นางสาวแก้วตา แตงอ่อน / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ลำดับที่ 336 / นางสาวรัตนา สุวรรณรักษ์ / กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ลำดับที่ 337 / นางสุภานัน นวไกรสิน / กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ลำดับที่ 339 / นางวาสนา โกมุทานนท์ / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ลำดับที่ 340 / นายประสิทธิ์ ศรีพรหม / กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ลำดับที่ 341 / นางสาวมานิศา วีรวิกรม / กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ลำดับที่ 342 / นายศิวะ โพธิตาปนะ / สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ลำดับที่ 343 / นายวัชรินทร์ สาไชยยันต์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ 344 / นายพุฒิพงศ์ คงเจริญ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ 345 / นางสาวนาตยา สุขเกษม / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ลำดับที่ 347 / นางสาวนริสรา เมืองสว่าง / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ลำดับที่ 348 / นางธนิดา สุขจรนิ / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ลำดับที่ 349 / พันตำรวจเอก พรเทพ สูติปัญญา / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลำดับที่ 350 / พันตำรวจเอก จรูญเกียรติ ปานแก้ว / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลำดับที่ 351 / พันตำรวจเอก วาที อัศวุตมางกุร / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลำดับที่ 352 / พันตำรวจโท ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลำดับที่ 353 / นางสาวพนิดา คำสำเริง / สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ลำดับที่ 354 / นายวิทยาพร จันทวาส / สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ลำดับที่ 355 / นางปาล วัน / สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ลำดับที่ 356 / นายกิตติ แสงพงศ์ชวาล / ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ลำดับที่ 357 / นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จ.กระบี่
ลำดับที่ 358 / นายศรัทธา ทองคำ / ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.กระบี่
ลำดับที่ 359 / นางสาวสุภาณี สิทธิสาร / โรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่
ลำดับที่ 360 / นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์ / โรงเรียนบ้านห้วยกบ จ.กาญจนบุรี
ลำดับที่ 361 / นางปัทมา รุ่งสว่าง / โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี
ลำดับที่ 362 / นายประวัติ กิจธรรมกูลนิจ / โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
ลำดับที่ 363 / พันตำรวจเอก ทศพร ปทุมยา / สถานีตำรวจภูธรเมือง จ.กาญจนบุรี
ลำดับที่ 364 / นายสมเจตน์ เต็งมงคล / ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ลำดับที่ 365 / นายสุรเชษฐ์ ภูลวรรณ / โรงพยาบาลฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
ลำดับที่ 366 / นายอุทัย สิงห์ทอง / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จ.กาฬสินธุ์
ลำดับที่ 367 / นายสาโรจน์ เกศนิบุตร / สำนักงานคลังจังหวัด จ.กาฬสินธุ์
ลำดับที่ 368 / นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย / ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
ลำดับที่ 369 / นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จ.กำแพงเพชร
ลำดับที่ 370 / นางวิลาสินี เกตุพันธุ์ / โรงพยาบาลกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ลำดับที่ 371 / นางมณฑิชา หงษ์สุวรรณ / สำนักงานจังหวัด จ.กำแพงเพชร
ลำดับที่ 372 / นายเรืองยศ แวดล้อม / โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม จ.ขอนแก่น
ลำดับที่ 373 / พันตำรวจเอก ณัฐวุฒิ พูลเจริญ / สถานีตำรวจภูธรโนนศิลา จ.ขอนแก่น
ลำดับที่ 374 / นางนภธร อัครธรสกุล / โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น
ลำดับที่ 376 / นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ / ที่ว่าการปกครองอำเภอนายายอาม จ.จันทบุรี
ลำดับที่ 377 / นายชาญ วชิรเดช / เรือนจำจังหวัด จ.จันทบุรี
ลำดับที่ 378 / ว่าที่ร้อยโท กัมพล ผลพฤกษา / โรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี
ลำดับที่ 379 / นายธีระ พรชูตรง / ที่ว่าการอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ 380 / นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ / โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา จ.ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ 381 / นายเนตร ขันคำ / สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ 382 / นายสุพจน์ พวงลำใย / โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี
ลำดับที่ 383 / นายเกษม เนียมสันเทียะ / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ.ชลบุรี
ลำดับที่ 384 / นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ / ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี
ลำดับที่ 385 / นายศุภเดช จันทรศิลาพร / สำนักงานจังหวัด จ.ชลบุรี
ลำดับที่ 386 / นายวิเชียร แก่นไร่ / โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
ลำดับที่ 387 / นางสาวนิภาพร อรุณวรากรณ์ / โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท
ลำดับที่ 388 / นายณรงค์ ตรีนัย / โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท
ลำดับที่ 389 / นายณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น / โรงพยาบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ลำดับที่ 390 / นางละมุล ตอพล / โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) จ.ชัยภูมิ
ลำดับที่ 391 / นายขันทอง เด่นพันธ์ / โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
ลำดับที่ 392 / นางจรัสศรี คงคลัง / โรงพยาบาลจัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ลำดับที่ 393 / นางสาวสุวรรณี แก้วมณี / สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จ.ชุมพร
ลำดับที่ 394 / นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง / โรงเรียนบ้านร้านตัดผม จ.ชุมพร
ลำดับที่ 395 / จ่าสิบตรี ฐิติวัชร บุญกิจ / ที่ทำการปกครองจังหวัด จ.ชุมพร
ลำดับที่ 396 / นายธวัช ชุมชอบ / โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
ลำดับที่ 397 / พันตำรวจเอก ธาตรี กุลวัฒน์ / สถานีตำรวจภูธรแม่จัน จ.เชียงราย
ลำดับที่ 398 / นางสาวสริยา ทวีกุล / โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
ลำดับที่ 399 / นายประดิษฐ์ ธรรมราช / โรงเรียนบ้านท่าข้าม จ.เชียงราย
ลำดับที่ 401 / นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จ.เชียงใหม่
ลำดับที่ 402 / นายปรีชาพล พูลทวี / ที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
ลำดับที่ 403 / นางมาลี บุญเทพ / โรงเรียนบ้านเวียงหวาย จ.เชียงใหม่
ลำดับที่ 404 / นางซัยนัฟ ระยา / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ.ตรัง
ลำดับที่ 405 / นายภิญโญ จินตนปัญญา / โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จ.ตรัง
ลำดับที่ 406 / นายชลิต พากเพียร / โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว จ.ตรัง
ลำดับที่ 407 / นางสุเอช สัมโย / โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จ.ตราด
ลำดับที่ 408 / ดาบตำรวจ เกียรติศักดิ์ พงษ์เนียม / สถานีตำรวจน้ำ 6 จ.ตราด
ลำดับที่ 409 / นายเสน่ห์ นานิคบุตร / โรงเรียนแหลมมะขาม (กัลป์ยาณกิตติวิทยา) จ.ตราด
ลำดับที่ 410 / นายศุภชัย นาทองไชย / โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
ลำดับที่ 411 / นางสคราญจิต ศริญญามาศ / โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก
ลำดับที่ 412 / นางฐาปนีย์ สีม่วงคำทวีสิน / โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
ลำดับที่ 413 / นายวิชัย บุญมี / ที่ว่าการอำเภอบ้านนา จ.นครนายก
ลำดับที่ 415 / นางเยาวบุตรี สินสืบผล / โรงพยาบาลองครักษ์ จ.นครนายก
ลำดับที่ 416 / พันตำรวจเอก สีหเดช สระกอบแก้ว / สถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี จ.นครปฐม
ลำดับที่ 417 / นายจรูญ บุญฤทธิ์ / สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน จ.นครปฐม
ลำดับที่ 418 / นางดุษณีย์ ทองเกลี้ยง / โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จ.นครปฐม
ลำดับที่ 419 / นางเกษร แพถนอม / โรงพยาบาลสามพราน จ.นครปฐม
ลำดับที่ 420 / นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ / โรงเรียนท่าอุเทน จ.นครพนม
ลำดับที่ 421 / นางพรรณทิพา มีธรรม / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ.นครพนม
ลำดับที่ 422 / นางสาวสุจิตรา วงศ์อินอยู่ / สำนักงานคลังจังหวัด จ.นครพนม
ลำดับที่ 423 / นางสาวกนกพร ใชยศล / สำนักงานจังหวัด จ.นครพนม
ลำดับที่ 424 / นายวชิระ บถพิบูลย์ / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ.นครราชสีมา
ลำดับที่ 425 / นายศิระ บุญธรรมกุล / สำนักงานขนส่งจังหวัด จ.นครราชสีมา
ลำดับที่ 426 / พันตำรวจเอก คเชนท์ เสตะปุตตะ / ตำรวจภูธรปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ลำดับที่ 427 / นางนัยนา ตันเจริญ / โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง จ.นครราชสีมา
ลำดับที่ 428 / นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต / ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 429 / พันตำรวจเอก คมสัน พฤศวานิช / สถานีตำรวจภูธรทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 430 / นายสุภาพ เต็มรัตน์ / โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 431 / นายพรภิรมย์ ฟุ้งตระกูล / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 433 / นางฉันทนา เสนีย์ยุทธนา / โรงพยาบาลพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ลำดับที่ 434 / นางบุษรารัตน์ เย็นอยู่ / สำนักงานคลังจังหวัด จ.นครสวรรค์
ลำดับที่ 435 / นางสาวนัชฎากรณ์ เสียงล้ำ / สำนักงานคลังจังหวัด จ.นครสวรรค์
ลำดับที่ 436 / นางณัฐธยาน์ มั่นธนานิรัตน์ / โรงเรียนวัดสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) จ.นนทบุรี
ลำดับที่ 437 / นางนงนุช อุดมสินค้า / โรงพยาบาลบางกรวย จ.นนทบุรี
ลำดับที่ 438 / นายปาริณทษ์ ซุ้นหั้ว / ที่ทำการปกครองอำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ลำดับที่ 440 / นางสาวรัตติยา สุตระ / สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส
ลำดับที่ 441 / นางสาวอาอีเส๊าะ มะรือเสาะ / โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
ลำดับที่ 442 / นายสวาท แสงวิสุทธิ์ / สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงปาดี จ.นราธิวาส
ลำดับที่ 443 / นางพัชรินทร์ อยู่ภักดี / สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว จ.น่าน
ลำดับที่ 444 / นางสมพร แก้วนิ่ม / โรงพยาบาลน่าน
ลำดับที่ 445 / นางสาวพรพิมล อินธิศักดิ์ / สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น จ.น่าน
ลำดับที่ 446 / นายไชยพร ส่งประเสริฐเจริญ / โรงพยาบาลบึงกาฬ
ลำดับที่ 447 / นางเจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์ / โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน จ.บึงกาฬ
ลำดับที่ 448 / นางสาวไอน้ำ เรืองโพน / โรงพยาบาลศรีวิไล จ.บึงกาฬ
ลำดับที่ 449 / นายวงเทพ เขมวิรัตน์ / ที่ทำการปกครองจังหวัด จ.บุรีรัมย์
ลำดับที่ 450 / พันตำรวจเอก ต่อศักดิ์ ศรีเสริม / ตำรวจภูธรจังหวัด จ.บุรีรัมย์
ลำดับที่ 451 / นายสัมนาการณ์ บุญเรือง / ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ลำดับที่ 452 / นายวิโรจณ์ ทองเรือง / วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จ.บุรีรัมย์
ลำดับที่ 453 / นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา / ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี
ลำดับที่ 454 / นางรุ่งทิวา สุดแดน / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จ.ปทุมธานี
ลำดับที่ 455 / นายธีระศักดิ์ จเรรัชต์ / โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี
ลำดับที่ 456 / นางกาญจนา อากาศเหลือง / โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก) จ.ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ 458 / นายชัยชาญ มูลมาก / ที่ทำการปกครองจังหวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ 459 / นายพนม สุทธิรัตน์ / โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
ลำดับที่ 460 / นายไพทูล อยู่เกตุ / โรงเรียนชิตใจชื่น จ.ปราจีนบุรี
ลำดับที่ 461 / นายรวิชญ์ นนท์ชญาวิชญ์ / ที่ทำการปกครองจังหวัด จ.ปราจีนบุรี
ลำดับที่ 462 / นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา / ที่ว่าการอำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี
ลำดับที่ 463 / นางจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ / โรงพยาบาลปัตตานี
ลำดับที่ 464 / พันตำรวจเอก อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ / สถานีตำรวจภูธรยะรัง จ.ปัตตานี
ลำดับที่ 465 / นายชูสิน วรเดช / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จ.ปัตตานี
ลำดับที่ 466 / นายพิทยา ไพบูลย์ศิริ / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ.พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 467 / พันตำรวจเอก กันตพงษ์ นิลขำ / สถานีตำรวจภูธรบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 468 / นายสุรสีห์ เรือนทอง / สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 469 / นายภคิน สนเผือก / โรงพยาบาลท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 470 / นายสามารถ ถิระศักดิ์ / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ.พังงา
ลำดับที่ 471 / นางสาววันวิภา ประสิว / โรงเรียนบ้านโคกเจริญ จ.พังงา
ลำดับที่ 472 / นายสุพชัย อัมภา / วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ลำดับที่ 473 / นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล / โรงพยาบาลพัทลุง
ลำดับที่ 474 / ว่าที่ร้อยตรีหญิง กานติกานต์ บัวเนียม / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จ.พัทลุง
ลำดับที่ 475 / นายสงกรานต์ จันทร์น้อย / โรงเรียนพัทลุง
ลำดับที่ 476 / นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จ.พิจิตร
ลำดับที่ 477 / นางสุภาลักษณ์ ไทยภัทรพงศ์ / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร
ลำดับที่ 478 / นางปรีชญา พรมชู / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จ.พิจิตร
ลำดับที่ 479 / นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ / ที่ว่าการอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก
ลำดับที่ 480 / นายโตมร ทองศรี / โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
ลำดับที่ 482 / นายสุรศักดิ์ สิงห์ชัย / โรงพยาบาลพรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ลำดับที่ 483 / นางวันเพ็ญ มังศรี / สำนักงานจังหวัด จ.เพชรบุรี
ลำดับที่ 484 / นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ.เพชรบุรี
ลำดับที่ 485 / พันตำรวจโท ธนกร รอดเรือง / สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
ลำดับที่ 486 / นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์ / โรงพยาบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 487 / นายดุรงค์ฤทธิ์ หุ่นทอง / โรงเรียนพัชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 488 / นางกฤตยา ดวงประเสริฐ / สำนักงานจังหวัด จ.เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 489 / นางกรรณิกา มารอด / โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 490 / นายโชติ มณีโชติ / วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ลำดับที่ 491 / นางสาวอรพิน ขัดผาบ / สำนักงานคลังจังหวัด จ.แพร่
ลำดับที่ 492 / ร้อยตำรวจเอก กังวาล เวียงทอง / สถานีตำรวจภูธรสอง จ.แพร่
ลำดับที่ 493 / นางจิรพร ภัทรนุธาพร / โรงพยาบาลพะเยา
ลำดับที่ 494 / นายศาสตรา วงศ์จุมปู / โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.พะเยา
ลำดับที่ 495 / นายโพ รักสัตย์ / โรงพยาบาลจุน จ.พะเยา
ลำดับที่ 496 / นายสมบัติ สิงฆาฬะ / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว จ.ภูเก็ต
ลำดับที่ 497 / นายอรรถชัย มีสุข / โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ภูเก็ต
ลำดับที่ 498 / นางดัชนี สัจจะบุญทวี / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จ.ภูเก็ต
ลำดับที่ 499 / นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล / โรงพยาบาลมหาสารคาม
ลำดับที่ 500 / นายสายทอง ไตรยะวิภาค / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จ.มหาสารคาม
ลำดับที่ 501 / นายปิตานนท์ ปัญญา / ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม
ลำดับที่ 502 / นางอุดมลักษณ์ ออมสิน / เรือนจำจังหวัด จ.มหาสารคาม
ลำดับที่ 503 / นายสุเทพ จันทรเมธีกุล / โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ลำดับที่ 504 / นางสุวรรณา กุลวงษ์ / สำนักงานแรงงานจังหวัด จ.มุกดาหาร
ลำดับที่ 505 / นางภัทรศร นพฤทธิ์ / โรงพยาบาลมุกดาหาร
ลำดับที่ 506 / นายจักรพงษ์ ศรีเมือง / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เหาะ จ.แม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ 507 / นางสายสุนีย์ ดวงเกตุ / โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) จ.แม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ 508 / นางเพียรศรี ใจกันทา / โรงพยาบาลปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ 509 / นายบรรยง เหล่าเจริญสุข / โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา
ลำดับที่ 510 / นายดนัย บาเหมสะอิ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จ.ยะลา
ลำดับที่ 511 / นางรัตนา ดำทองเสน / โรงเรียนบ้านบาโงย จ.ยะลา
ลำดับที่ 512 / นางสาวดาเรศ ชูยก / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จ.ยะลา
ลำดับที่ 513 / นางมณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ / โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา จ.ยโสธร
ลำดับที่ 514 / พันตำรวจเอก ประภาส มั่งคั่ง / ตำรวจภูธรจังหวัด จ.ยโสธร
ลำดับที่ 515 / นางจารุณี สุธีร์ / โรงพยาบาลยโสธร
ลำดับที่ 516 / นายวัชระ เอี่ยมรัศมีกุล / โรงพยาบาลพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 517 / นางนวลจันทร์ ศรีมงคล / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จ.ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 518 / นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 519 / นายพิชิต พลเยี่ยม / โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) จ.ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 520 / นางวรรณี พุ่มสุวรรณ / โรงเรียนอนุบาลระนอง
ลำดับที่ 521 / นางสาวประดับ ชูดำ / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จ.ระนอง
ลำดับที่ 522 / นางวรัญญา พลวารี / สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง
ลำดับที่ 523 / นายดงพล รุจิธรรมธัช / ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง
ลำดับที่ 524 / นางคนิตรา หารธุจิต / โรงเรียนวัดบ้านฉาง จ.ระยอง
ลำดับที่ 525 / นางธันษภรณ์ แซ่ตั๊น / สำนักงานแรงงานจังหวัด จ.ระยอง
ลำดับที่ 526 / พันตำรวจโท อภิเชษฐ์ ทรัพย์ส่งเสริม / สถานีตำรวจภูธรจอมบึง จ.ราชบุรี
ลำดับที่ 527 / นางดวงสมร พฤฑฒิกุล / สำนักงานเกษตรจังหวัด จ.ราชบุรี
ลำดับที่ 528 / นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล / โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง จ.ราชบุรี
ลำดับที่ 529 / นางจินตนา นาคงาม / โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี
ลำดับที่ 530 / นายศรีชัย ตันฑะโสภณ / ที่ทำการปกครองอำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ลำดับที่ 531 / นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ / สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จ.ลพบุรี
ลำดับที่ 532 / นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จ.ลพบุรี
ลำดับที่ 533 / พันตำรวจเอก สมศักดิ์ หน่องพงษ์ / สถานีตำรวจภูธรหนองม่วง จ.ลพบุรี
ลำดับที่ 535 / นางยุพิน ตันอนุชิตติกุล / โรงพยาบาลลำปาง
ลำดับที่ 536 / นางสาวิตรี วรพิทย์เบญจา / โรงเรียนแจ้คอนวิทยา จ.ลำปาง
ลำดับที่ 537 / นางจำเนียร แสนราชา / สำนักงานเกษตรจังหวัด จ.ลำพูน
ลำดับที่ 538 / นางพัชรี คำธิตา / โรงพยาบาลแม่ทา จ.ลำพูน
ลำดับที่ 539 / นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ / โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จ.ลำพูน
ลำดับที่ 540 / นายประยูร อรัญรุท / ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย
ลำดับที่ 541 / นายสมร ทิพบุญชู / สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จ.เลย
ลำดับที่ 542 / นายธนพัฒน์ เฉลิมรัตน์ / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จ.เลย
ลำดับที่ 543 / นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา / ที่ทำการปกครองจังหวัด จ.ศรีสะเกษ
ลำดับที่ 544 / นายธีระพงษ์ แก้วภมร / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ.ศรีสะเกษ
ลำดับที่ 545 / นายภัทธศาสน์ มาสกุล / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จ.ศรีสะเกษ
ลำดับที่ 546 / นายอมร ธุษาวัน / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จ.ศรีสะเกษ
ลำดับที่ 547 / นายมานพ ฉลาดธัญญกิจ / โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
ลำดับที่ 548 / พันตำรวจเอก ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ / สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
ลำดับที่ 549 / นายพนมพันธ์ ไชยเพชร / โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร
ลำดับที่ 550 / นายอดิสร เชื้อไทย / สำนักงานเกษตรจังหวัด จ.สกลนคร
ลำดับที่ 551 / นายกัมปนาท จันทนะ / โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จ.สงขลา
ลำดับที่ 552 / นายดำรงศักดิ์ แก้วดวง / ที่ว่าการอำเภอควนเนียง จ.สงขลา
ลำดับที่ 553 / นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ / ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ลำดับที่ 554 / นายเอกนรินทร์ หลินเภอ / สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
ลำดับที่ 555 / พันตำรวจเอก จตุรวิทย์ คชน่วม / กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ จ.สตูล
ลำดับที่ 556 / นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จ.สตูล
ลำดับที่ 557 / นายประยูร ศิริอนันต์ / โรงพยาบาลสตูล
ลำดับที่ 558 / พันตำรวจเอก พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ / สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
ลำดับที่ 559 / นางระบำ ไกรเกียรติ / โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ลำดับที่ 560 / นางมยุรีย์ คนเจน / โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ลำดับที่ 561 / นายรณกร ทองอินทร์ / สำนักงานขนส่งจังหวัด จ.สมุทรปราการ
ลำดับที่ 562 / นายสมเกียรติ รั้วมั่น / โรงเรียนวัดอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม
ลำดับที่ 563 / นางสุภา เตชะวัฒนารุ่งเรือง / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมปลวก จ.สมุทรสงคราม
ลำดับที่ 564 / นางศรีรัตน์ สุพรรณโรจน์ / โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม
ลำดับที่ 566 / นางกฤษฎากมล ชื่นอิ่ม / โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ลำดับที่ 567 / นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ / โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จ.สระแก้ว
ลำดับที่ 568 / นางดารณี เทียมเพ็ชร์ / โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว
ลำดับที่ 569 / นายทองปาน พันจุย / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว
ลำดับที่ 570 / นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์ / เรือนจำจังหวัด จ.สระบุรี
ลำดับที่ 571 / นายเอกพร จุ้ยสำราญ / ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี
ลำดับที่ 572 / นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ / โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
ลำดับที่ 573 / พันตำรวจโท นรินทร์เนตร ศรีสุข / สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี
ลำดับที่ 574 / นางลินจง พันธ์ชนะ / โรงพยาบาลสิงห์บุรี
ลำดับที่ 575 / พันตำรวจเอก กรีธา ตันคณารัตน์ / ตำรวจภูธรจังหวัด จ.สิงห์บุรี
ลำดับที่ 576 / นายโสภณ รอดภัย / โรงเรียนทองเอนวิทยา จ.สิงห์บุรี
ลำดับที่ 577 / นายสุวิน พึ่งเงิน / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จ.สุโขทัย
ลำดับที่ 578 / นายสุชาติ ชาติวรรณ / วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ลำดับที่ 579 / นางสมจิตร ทองสุขดี / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ.สุโขทัย
ลำดับที่ 580 / นายสุธน ยุวศิรินันท์ / โรงพยาบาลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ลำดับที่ 581 / นายมนตรี พงษ์เผือก / ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ลำดับที่ 583 / นางรัตนินทร์ ภูมิวิเศษ / โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
ลำดับที่ 584 / นายไพวิทย์ ศรีพัฒน์พิริยกุล / โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 585 / นางจิตรนภา นราอาจ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 586 / นางวิลาศ คงเรือง / โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 587 / นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ / ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์
ลำดับที่ 588 / พันตำรวจโท ชาญยุทธ เวชชศาสตร์ / สถานีตำรวจภูธรดม จ.สุรินทร์
ลำดับที่ 589 / นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล / โรงเรียนบ้านกันเตรียง จ.สุรินทร์
ลำดับที่ 590 / นายธวัชชัย คำดี / โรงพยาบาลสังขะ จ.สุรินทร์
ลำดับที่ 591 / นางฤดีมน สกุลคู / โรงพยาบาลหนองคาย
ลำดับที่ 592 / นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจ / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จ.หนองคาย
ลำดับที่ 593 / นางสาวจิตประสงค์ คำแพงศิริรัตน์ / โรงพยาบาลหนองคาย
ลำดับที่ 594 / นายสมชาย เชื้อนานนท์ / โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
ลำดับที่ 596 / นางสาวอุบลรัตน์ ไชยบุรมย์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จ.หนองบัวลำภู
ลำดับที่ 597 / นางสาวรัชดา ทองสุข / โรงเรียนวัดนางเล่ว จ.อ่างทอง
ลำดับที่ 598 / นางพนิดา ทองรุต / โรงพยาบาลอ่างทอง
ลำดับที่ 599 / นายพิชัย อินต๊ะงาม / ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด จ.อ่างทอง
ลำดับที่ 600 / พลตำรวจตรี พีระพงศ์ วงษ์สมาน / ตำรวจภูธรจังหวัด จ.อุดรธานี
ลำดับที่ 601 / นางศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์ / โรงพยาบาลอุดรธานี
ลำดับที่ 602 / นายสุชาติ ทอนมณี / ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี
ลำดับที่ 603 / จ่าสิบตำรวจ เจริญ จันทร์รักษ์ / สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
ลำดับที่ 604 / นายอำนาท เหลือน้อย / โรงเรียนอนุบาลลานสัก จ.อุทัยธานี
ลำดับที่ 605 / นายโยธิน อำพิน / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซึม จ.อุทัยธานี
ลำดับที่ 606 / นายพงศกร เณรจ่าพี / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จ.อุทัยธานี
ลำดับที่ 607 / นายศิวัช ฟูบินทร์ / ที่ว่าการอำเภอฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 608 / นายอัฑฒพงศ์ โมลี / โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 609 / นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม / โรงเรียนทองแสนขันวิทยา จ.อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 610 / นายมนัส โฉมฉลวย / โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
ลำดับที่ 611 / นายสังวาฬ เหล็กเพ็ชร / โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น จ.อุบลราชธานี
ลำดับที่ 612 / จ่าเอก สำเร็จ คำแสน / สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จ.อุบลราชธานี
ลำดับที่ 613 / นายธีรวัฒน์ พิมพ์ชาย / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ลำดับที่ 614 / นายประภาส วีระพล / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ.อำนาจเจริญ
ลำดับที่ 615 / พันตำรวจเอก สุรโชค เจษฎาเดช / ตำรวจภูธรจังหวัด จ.อำนาจเจริญ
ลำดับที่ 616 / นางอรชร กันภูมิ / โรงเรียนบ้านหนองไฮ จ.อำนาจเจริญ