เปิดลงทะบียน ประชุม เรื่อง"การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ"

 

สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้มีการประชุมชี้แจง เรื่อง "การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ"

โดยกำหนดรอบในการประชุม รายละเอียดตามนี้

หน่วยงานที่ไม่ใช้ DPIS

 • วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.   กลุ่มที่ 3
 • ห้องประชุม 3314 ชั้น 3 อาคาร 3 (ศูนย์สัมมนา)

หน่วยงานที่ใช้ DPIS

 • วันเวลาและสถานที่
  • วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 15.30 น.
  • ช่วงเช้า เวลา 09.30 - 11.30 น.   กลุ่มที่ 1
  • ช่วงบ่าย เวลา 13.30 - 15.30 น.  กลุ่มที่ 2
  • ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณธนกฤต วิเศษมณี (0 2547 1194)
 • คุณอุษา ภู่หนู (0 2547 1035)​

 

  เข้าร่วมประชุม:  ลงทะเบียน

  รายชื่อผู้ลงทะเบียน:  ตรวจสอบรายชื่อ

  หมายเหตุ

  โปรดพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานละ ไม่เกิน 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง