เปิดรับสมัครหลักสูตร การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) รุ่นที่ 24

เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

ท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่ลิงค์นี้  >>New Wave รุ่นที่ 24

สมัครได้ที่ https://register.ocsc.go.th/registration/courses/all

เกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือข้าราชการประเภทอื่น เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานอิสระ พนักงานองค์กรของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้างาน อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 4 มกราคม 2562 โดยได้ปฏิบัติราชการหรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี นับตั้งแต่แรกบรรจุ และไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยมาก่อน

2. ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตั้งแต่อายุยังน้อย มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับดีมาก – ดีเด่น ในรอบการปฏิบัติราชการ ๒ รอบที่ผ่านมา

3. มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ที่สื่อสารได้ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ

4. มีบุคลิกภาพอันเป็นตัวอย่างที่ดีได้ อาทิ กล้าคิดกล้าริเริ่ม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีแววของการเป็นผู้นำที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นนักปฏิบัติ เป็นผู้เร่งเร้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ชอบแสวงหาความรู้ และประสานสัมพันธ์ได้ดี

5. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี ตามที่ระบุไว้ในจรรยาข้าราชการ ประมวลจริยธรรม และวินัยข้าราชการ

6. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร