หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.2/1)” รุ่นที่ 4

 |  Written by ocsc20  |  0

>>รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.2/1) รุ่นที่ 4 (.pdf)


คำแนะนำก่อนการสมัคร

ผู้สมัครที่มีบัญชีล็อคอินกับระบบลงทะเบียนกลางคลิกที่ >>Login

สร้างบัญชีล็อคอินกับระบบลงทะเบียนกลางคลิกที่ >>Register


ผู้สมัครสามารถอัพโหลดเอกสาร ภายหลังจากลงทะเบียนแล้ว ได้ที่ ประวัติหลักสูตร


หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.2/1)” รุ่นที่ 4

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม บัดนี้ – 16 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 21 มีนาคม 2561
เปิดการฝึกอบรม 27 มีนาคม 2561

* เพื่อความสมบูรณ์ในการกรอกข้อมูลหรือแสดงผล ให้เปิดใช้งานกับเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เท่านั้น 

* กรุณาเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร เนื่องจากท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

* กรุณาเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร เนื่องจากลำดับการสมัครของท่านจะเรียงตามวันที่บันทึกข้อมูล และในกรณีที่มีการอัพเดทไฟล์เอกสารแนบ ลำดับการสมัครของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร

1. ข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ วัน เดือน ปี เกิด, การดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร (ต้องระบุ วัน เดือน ปี ในการเข้าสู่ตำแหน่ง)

2. ไฟล์แบบการมอบหมายให้สมัครฯ ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

3. ไฟล์วิสัยทัศน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน (จัดทำเป็นเอกสารแนบ)

เอกสารดาวน์โหลด

สำเนาหนังสือเชิญส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า 35 ส่วนราชการ)

สำเนาหนังสือเชิญส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงมหาไทย)

สำเนาหนังสือเชิญส่วนราชการ (อธิบดีหรือเทียบเท่า 115 ส่วนราชการ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หลักสูตรฯ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกฯ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกฯ) สำหรับปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบการมอบหมายฯ) (.doc)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบการมอบหมายฯ) สำหรับปลัดกระทรวงมหาดไทย (.doc)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ขั้นตอนและรายการเอกสารการสมัครฯ) สำหรับอธิบดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ขั้นตอนและรายการเอกสารการสมัครฯ) สำหรับปลัดกระทรวง


ปีงบประมาณ: 
2561
วันฝึกอบรม: 
05/03/2018 - 15:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
05/03/2018 - 15:30
เริ่มลงทะเบียน: 
05/03/2018 - 15:30
หมดเขตลงทะเบียน: 
16/03/2018 - 23:59
จำกัดจำนวน: 
35 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานที่ฝึกอบรม: 
#
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
เบอร์ติดต่อ: 
02-547-1772, 02-547-2041, 02-547-1788, 02-547-1815