Skip to content Skip to navigation

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ภาษาเมียนมา ระดับ 1 รุ่นที่ 4 (2-6 มิ.ย.57) สำหรับจังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก
วันอบรม : Monday, 2 June, 2014 to Friday, 6 June, 2014
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อเต็ม ตำแหน่ง หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียนsort ascending สถานะ
1 นาย มิตต ทรัพย์ผุด ครูระดับชํานาญการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 14/05/2014 - 14:57 อนุมัติ
2 นาย บรรยงค์ หอมสิน นักวิชาการสหกรณ์ระดับชํานาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 14/05/2014 - 09:27 พิจารณา
3 นาง วัชรี พลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับชํานาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 22/04/2014 - 12:20 อนุมัติ
4 นาย สมบูรณ์ สงค์แก้ว นักทัณฑวิทยาระดับชํานาญการ กรมราชทัณฑ์ 11/03/2014 - 13:39 อนุมัติ
5 นาย สิงห์คาร อ้นมั่น เจ้าพนักงานปกครองระดับชํานาญการ กรมการปกครอง 27/02/2014 - 15:09 อนุมัติ
6 นาย ปริญญา บุญมา นักวิชาการพาณิชย์ระดับชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 20/02/2014 - 11:04 อนุมัติ
7 นาย สุทัศน์ ไสยวงศ์ นักวิชาการที่ดินระดับชํานาญการ กรมที่ดิน 19/02/2014 - 11:46 อนุมัติ
8 นาย อำนวยเดช เทพคำอ้าย เจ้าพนักงานปกครองระดับชํานาญการ กรมการปกครอง 19/02/2014 - 10:24 อนุมัติ
9 นางสาว อมรวรรณ ตรีเนตร นักวิชาการวัฒนธรรมระดับชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 19/02/2014 - 09:51 อนุมัติ
10 นาย พศวัต อินทร์กลอย สัตวแพทย์ระดับชํานาญงาน กรมปศุสัตว์ 18/02/2014 - 15:44 อนุมัติ
11 นางสาว เพลินพิศ ชนะมนตรี นักวิชาการพาณิชย์ระดับชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 18/02/2014 - 14:04 อนุมัติ
12 นางสาว ปริศนา มณีวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมระดับชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 18/02/2014 - 13:34 อนุมัติ
13 นางสาว สุภัคร์ โชคเหมาะ นักวิชาการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม 17/02/2014 - 17:01 อนุมัติ
14 นางสาว กิรตา คงเมือง นักวิชาการสาธารณสุขระดับชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 17/02/2014 - 15:20 อนุมัติ
15 นาง ฉวีวรรณ สุวรรณสันต์ พยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 13/02/2014 - 13:28 อนุมัติ
16 นาย ธีระศักดิ์ มีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 12/02/2014 - 22:15 อนุมัติ
17 นาง เพียงรอ อิทธิสวัสดิพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 12/02/2014 - 15:41 พิจารณา
18 นาย ขจรศักดิ์ อรรถสิษฐ์ เจ้าพนักงานขนส่งระดับชํานาญงาน กรมการขนส่งทางบก 12/02/2014 - 10:45 อนุมัติ
19 นาย นิติศาสตร์ จันทร์เดช นักวิชาการศาสนาระดับชํานาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 10/02/2014 - 13:17 อนุมัติ
20 นาง ดวงใจ มุสิกะวงษ์ นักวิชาการแรงงานระดับชํานาญการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 05/02/2014 - 14:02 อนุมัติ
21 นางสาว ศิราวรรณ สุริยะลังกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 05/02/2014 - 10:39 พิจารณา
22 นาย จักรภพ ปาลาศ นักจัดการงานทั่วไประดับชํานาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 04/02/2014 - 13:06 อนุมัติ
23 นาย สมพงษ์ ศรีหงษ์ นักพัฒนาสังคมระดับชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 03/02/2014 - 15:26 อนุมัติ
24 นาง เพ็ญวิภา ขวัญวงษ์ จนท.ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 03/02/2014 - 15:12 อนุมัติ
XLS