เปิดรับสมัครหลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)

 |  Written by regadmin  |  0

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง "รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ดาวน์โหลด

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 รุ่น ทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ออนไลน์ได้ที่ survey.ocsc.go.th/csedp

  • รุ่นที่ 87 ให้ทำแบบประเมินระหว่างวันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2560
  • รุ่นที่ 88 ให้ทำแบบประเมินระหว่างวันที่ 2 - 12 ธันวาคม 2560

(Post Date: 18/12/2017)